RODO - obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im Stefana Flukowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15,72-600 Świnoujście.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa. 
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.

                                                                                             

Monitoring wizyjny

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu oraz w celu ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać Państwa wizerunek, który zostanie zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego w chwili pojawienia się na terenie Biblioteki.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Zob. art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz:

 • art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
 • § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
 • art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane są przechowywane w systemie monitoringu wizyjnego przez 30 dni od dnia zapisu, po czym są wymazywane.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.